Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem portalu Tatromaniak.pl jest Krzysztof Baraniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak” z siedzibą pod adresem: ul. Kongresowa 35 m. 25, 93-376 Łódź
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
 3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat.

 

II. DEFINICJE

 1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną www.tatromaniak.pl, dostępny pod adresem www.tatromaniak.pl.
 2. Prowadzący Portal – Krzysztof Baraniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak” z siedzibą pod adresem: ul. Kongresowa 35 m. 25, 93-376 Łódź
 3. Użytkownik – każda osoba przeglądająca treści i korzystająca z zasobów portalu www.tatromaniak.pl
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
  1. Dostęp do urządzenia umożliwiającego połączenie się z siecią Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows.
  2. Zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w punkcie 1. a. najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
  3. Dopuszcza się czasowe ograniczenie dostępu do Portalu ze względów bezpieczeństwa lub z powodu innych, niezależnych od redakcji problemów techniczncyh. W takim wypadku redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności witryny tatromaniak.pl.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, właściwych przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z Internetu (netykiety).
 3. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 4. Zabrania się dostarczanie lub przekazywanie poprzez Portal (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
  1. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  2. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
  3. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
  4. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  5. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  6. treści zawierających nieprawdziwe informacje,
  7. niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 5. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwarty charakter Portalu wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia jego komentarza lub odpowiedzi na komentarz lub czasowego wstrzymania ich publikacji (do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji).
 7. W przypadku nagminnego łamania zapisów niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, redakcja zastrzega sobie prawo do zablokowania mu możliwości publikowania treści w Portalu.
 8. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania Użytkownikowi możliwości dodawania nowych treści, Użytkownik ten może skontaktować się z redakcją Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej albo uzyskać informację na temat przyczyn zastosowania tych środków. Zgłoszenia w tej sprawie należy kierować na adres redakcja@tatromaniak.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prezentowane na łamach Portalu treści (w tym zdjęcia) objęte są prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i jakiegokolwiek wykorzystywania powyższych treści bez pisemnej zgody Redakcji Portalu.
 2. Przesyłając za pomocą Portalu lub drogą mailową zdjęcia do publikacji na łamach Portalu, Użytkownik oświadcza, że jest posiadaczem pełnych praw autorskich do tych zdjęć.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zobowiązując się do poinformowania Użytkowników o dokonanych zmianach na łamach Portalu.